Voorbije opgravingen

Oudenburg

Vanaf midden augustus 2001 hielpen de Spaenhiers de archeologen Sofie Vanhoutte en Els Patrouille bij de opgravingen van het Romeins castellum in Oudenburg. Zij werkten onder de supervisie van Marc Dewilde.
Onderstaande foto's tonen u een beeld van de site begin mei 2002.

 
De archeologen Els Patrouille en Marc Dewilde aan het werk te Oudenburg.

  
foto: Een aangetroffen maalsteen

Molenplein Koekelare

In september 2001 hadden de Spaenhiers aandacht bij de bouwwerkzaamheden van het nieuw KBC-kantoor op het Molenplein te Koekelare.
Op deze plaats waren het destijds vochtige gronden, maar deze werden vroeger behoorlijk opgehoogd. Bij de huidige werkzaamheden is men nooit tot op de moedergrond gekomen. De controle leverde dan ook geen informatie.

Kinderdagverblijf

Tijdens de bouwwerken van het kinderdagverblijf vonden we in de bovenste lagen restanten van het voormalige kerkhof.

Grondwerken Aquafin

Op maandag 7 januari 2002 volgden de Spaenhiers de grondwerken voor aanleg van de collector in Koekelare.
Deze grondwerken hebben in Koekelare een archeologische betekenis langs de Galgestraat (gracht rond Oosthof) en tussen de Warandedreef en de Ichtegemstraat.


foto: Marc Dewilde bij de collectorwerken langs de Warandedreef 15-04-2002.

Op deze plaats troffen we voorlopig enkele indicaties van oudere greppels.
We bleven aandachtig langs het verdere tracé van de collectorwerken.

Kortemarkstraat

De Spaenhiers hadden op 11/04/2002 aandacht voor de werkzaamheden langs de Kortemarkstraat ter hoogte van de kruising met de Carrestraat. De foto toont de dikte van de teeltlaag boven de quartaire zanden.

Eernegem

De opgravingen langs het tracé van de persleiding van Aquafin werd door Marc Dewilde opgevolgd. Spijtig zijn geen archeologische sporen ontdekt.

Oosthof

De Spaenhiers en het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium onderzochten van 1987 tot 1999 de Oosthofsite.


foto M. Dewilde

Fig. De grafgiften uit het brand(resten)graf waren door de wisselende vochtigheidsgraad behoorlijk aangetast.
Van de pot in lokaal kustaardewerk (rechts) is enkel nog de silhouet te herkennen.

Dorpskernherwaardering Bovekerke

Tijdens de werkzaamheden aan het kerkplein in het kader van de dorpskernherwaardering te Bovekerke (1999), vestigde onze huisarcheoloog extra aandacht aan mogelijke sporen van de oorspronkelijke Romaanse kerk.

De opmetingen van de sporen zorgden voor een correct grondplan van de kerk. Dhr. Frany Wyffels, medewerker van het IAP, zorgde tevens voor fraaie reconstructietekeningen en een maquette die te bezichtigen is in de kerk.

   

Moergebied in Koekelare

Een grondige observatie van kaartmateriaal deed vermoeden dat we in het noorden van Koekelare een moergebied hadden.
Tijdens de graafwerken van Aquafin op de grens Koekelare/Ichtegem-Eernegem werd dit vermoeden bevestigd.
De Spaenhiers troffen er een 30cm dikke teeltlaag, vervolgens 1,5m Pleistoceen zand en daaronder een 1m dik veenpakket.


foto M. Dewilde

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.