Uitstraling en historiek

Doelstelling

In het algemeen zetten de Spaenhiers zich in voor het behoud van het historisch patrimonium en activeren ze het collectieve geheugen. Specifiek dragen ze bij tot een preciezere omschrijving van de identiteit en tot de eigenwaarde van de gemeente Koekelare en haar woonkernen. 

Historiek

Sinds 1981 gebeuren er op het grondgebied van Koekelare archeologische opgravingen. Een groepje mensen zet zich daar voor in en richtte daartoe een vereniging op, Spaenhiers.
Die naam komt van spadeniers, werklui met een spade. De Oostenrijkse en Franse overheden vorderden eertijds spitters in Koekelare en omstreken op.

Vanaf 1989 presenteren de Spaenhiers op hun Jaarvergaderingen een overzicht van de voorbije activiteiten. 

De kring zorgt voor tentoonstellingen met eigen vondsten of met merkwaardige vondsten uit een nabijgelegen site. Ze richt eveneens uitstappen in en begeleidt kleine restauraties. 

Informatie naar het grote publiek toe gebeurt via de pers, de 'Koekelaarse Nieuwsbrief' 'De Roepsteen' en sinds 1994 met een Jaarboek. Leden krijgen dit jaarboek gratis en genieten kortingen bij de activiteiten.
Vanaf 1994 breidden de Spaenhiers hun studieterrein naar de lokale geschiedenis uit.
Ze onderzoeken vooral kritisch archiefbronnen. Die kennis is nodig als achtergrond om de vondsten te situeren.  

Tevens promoten ze de mondelinge geschiedenis van de 20e en de 21e eeuw. 

Speciale aandacht krijgen de publicaties en acties gericht op het bevorderen van het historisch besef bij de jeugd. 

De Spaenhiers zijn lid van het VCM (Vlaamse contactcommissie Monumentenzorg), Contactforum voor Erfgoedverenigingen.

Activiteiten

  • Archeologisch onderzoek
  • Archeologische alertheid in Koekelare en omliggende gemeenten
  • Het bewaren, verwerken en beschikbaar stellen van lokaal archief
  • Kleine restauraties
  • Informeren van de leden via: publicaties, tentoonstellingen, website, ...
  • Activeren historisch besef bij de jeugd

Leden

Het profiel van de leden is bijzonder divers. Enerzijds heeft de vereniging leden die deze wetenschap studeerden, maar anderzijds zijn er ook gewone geïnteresseerden. We vergeten ook zeker niet de vele sympathisanten.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.