Prijs Triphon Dereeper

Reglement

1 Spaenhiers, archeologisch-historische kring voor Koekelare en omgeving (VZW) stelt de Prijs Triphon Dereeper in. De titel van de prijs wil de persoon Triphon Dereeper huldigen en als exbestuurslid van Spaenhiers, als gedegen heemkundige en genealoog en als zorgvuldige behoeder van het lokaal erfgoed, dat hij massaal aan het Historisch-Archeologisch Documentatiecentrum (HADC) overliet.

2 De prijs wordt om de twee jaar uitgeschreven beurtelings voor academisch geschoolden en voor niet-academisch geschoolden. Hij is bedoeld om studie en onderzoek over Koekelare en omgeving te stimuleren. De studie richt zich op historische, archeologische, dialectische, volkskundige, geografische en sociologische onderwerpen en milieu-aangelegenheden.

3 De studie is nog niet gepubliceerd. Ze heeft een laagdrempelige, populair-wetenschappelijke inslag (cf. degelijke krantenreportage) en is bij voorkeur voorzien van illustratie-materiaal. Een vernieuwende aanpak, zowel inhoudelijk als vormelijk, is een pluspunt. De studie is gesteld in keurig Nederlands.

4 Een jury bestaande uit vijf personen van wie ten minste twee externe deskundigen, aangewezen door het bestuur Spaenhiers, beoordeelt collectief de ingekomen studies binnen de maand na het indienen van het werk.

5 De jury kan oordelen één studie te bekronen met de totale som van 500 euro of wanneer meer degelijke werken zich aandienen, de geldsom ongelijk over twee, maximum drie werken te verdelen naargelang van de kwaliteit. Als de kwaliteit niet voldoet, kan de jury adviseren geen prijs uit te reiken. De jury neemt geen kennis van de identiteit van de deelnemers.

6 De auteurs brengen vijf getypte exemplaren of één cd/dvd-rom (met één uitdraai) in een gesloten omslag binnen in het Historisch-archeologisch documentatiecentrum Koekelare (HADOCK) Sint-Jorisplein 1a, 8680 Koekelare. Eventuele illustraties, kaarten … dienen maar eenmaal geleverd te worden. Op die omslag, op de exemplaren en de cd/dvd-rom staan geen identificatiegegevens tenzij een korte kenspreuk. In een aparte envelop met dezelfde kenspreuk aan de buitenzijde zitten de identificatiegegevens van de auteur (Naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres, academisch gevormd of niet + fotokopie voorzijde identiteitskaart, verklaring dat het ingediende manuscript nog niet gepubliceerd is).
Een auteur mag meer dan één studie indienen.

7 De studie bedraagt tenminste 25 bladzijden tekst (naar rato van 33 regels van 60 aanslagen per blad). Illustratiemateriaal wordt niet meegerekend tenzij het om zelfgemaakte schetsen, foto's, plannen, kaarten, … gaat die functioneel in de tekst verwerkt zijn.

8 De VZW Spaenhiers krijgt het publicatierecht van elke studie. Een exemplaar blijft in het HADOCK. Slechts met toelating van de auteur kan het geraadpleegd worden.

De prijs werd voor het eerst uitgeschreven voor het jaar 2003.

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.