Jaarboek 2001

Onderwerpen

Het woelige polderdorp 'Cruyssande'
Bart Vandenbussche (Assebroek) schrijft over het woelige polderdorp 'Cruyssande' tijdens het liederlijke pastoraat van Jan Vermeire (1625-1651) gepuurd vanuit Brugse bronnen.
De schrijver van deze bijdrage is licenciaat geschiedenis Nieuwe Tijd.
Hij werkte mee aan de bekende werken Het Bisdom Brugge 1559-1984 en Et in flandris de ecclesia Gestella, over de parochie & stad Gistel. Hij schreef zijn eindverhandeling over de dekenij Gistel. Een deel hiervan diepte hij op vraag van de Spaenhiers verder uit en dit licht hij in zijn artikel toe.
We duiken met hem in een onvermoede schandaalkroniek van sexuele excessen, drankverslaving en hebzucht. De feiten roepen het reilen en zeilen van een klein polderdorp in de 17e eeuw en de verwarring bij de parochianen op. Tegelijk ervaren we heel concreet de werking van de toenmalige geestelijke en wereldlijke rechtbanken en de bestuursinstellingen uit die tijd. Hoewel de feiten zich afspelen in een klein dorp, weerspiegelen ze de algemene 17e-eeuwse mentaliteit in onze gewesten.

Familiale dagboeken
Ronny Vanaelst publiceert familiale dagboeken over het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Veenpakket
Marc Dewilde vertelt over het veenpakket dat hij in Koekelare aantrof. Nu weten we zeker dat de Koekelaarse ontginners jarenlang op veen (darink) kookten of er zich mee verwarmden.

Bijdrage over burgemeester Charles-Louis Pollentier
J. Heus biedt een boeiend relaas over de eindeloze ambities van burgemeester Charles-Louis Pollentier, over de aanloop en de oorzaken van de tweede schoolstrijd (1930), over de vroegere bloeiende culturele verenigingen, over de gescheiden werelden van arbeiders en burgers.

Prijs

Gratis via de lidmaatschapsbijdrage.
Na de publicatie €15,-

Jaar: 2001

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.