Weekend 900 jaar Bovekerke (vrijdag 29 maart)

Locatie: d'Oude Schole Bovekerke

29 - 31 maart, Bovekerke | Weekend 900 jaar Bovekerke

Vrijdag 29 maart 19u00 in d'Oude Schole

Bij deze bijzondere verjaardag geven historici uitleg over het ontstaan en de eigenheid van Bovekerke:

  • Jan Van Acker (kleinzoon van een voormalige Bovekerkse burgemeester): De politieke situatie in het graafschap Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 12de eeuw.
  • Gerben Verbrugghe: De middeleeuwse ontginningen en de stichting van nieuwe dorpen.
  • Anton Ervynck: Bovekerke en ratten. De spreker doctoreerde op dat onderwerp.

Meer informatie over deze feestelijke gebeurtenis: https://www.900jaarbovekerke.be

Datum: 29-3-2019

Uur: 19:00

Lange Max Museum

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog sloten Lange Max vzw en Spaenhiers vzw een overeenkomst voor een langdurige samenwerking. De verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project op de site Lange Max.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Beschikt u nog over iets uit de periode 1914-1918 dat onze kennis kan verrijken, dan zouden wij een seintje van u waarderen.

Meewerken als vrijwilliger ?

Iedere donderdag zijn een groep vrijwilligers aan het werk in het HADOCK: sorteren en in het archief invoeren van documenten, boeken en tijdschriften, rouwbrieven, rouwprentjes, affiches, krantenknipsels,... Wie zijn steentje wil bijdragen door het binnenbrengen van documenten, het meehelpen sorteren of iets komen opzoeken is steeds van harte welkom!

Vele foto's en krantenknipsels kunt u reeds bekijken op Souvenhiers.

Fonds Raf Seys

Het omvangrijke, overwegend papieren archief van Raf Seys wordt op vraag van het gemeentebestuur geïnventariseerd (februari 2012- ). Nagenoeg het volledige archief vormt een apart fonds, dat in het gemeentearchief wordt ingepast. - Documenten betreffende de lokale afdeling van het Willemsfonds en de heemkundige kring Coclariensia zijn geïntegreerd in het HADOCK-archief (o.m. affiches). Ook publicaties (boeken, tijdschriften) met historische of heemkundige inslag zijn in de Hadockbibliotheek onder een aparte registratie opgenomen.- Dit archief, rijk aan documenten over diverse facetten van de Koekelaarse en de West-Vlaamse samenleving, wordt ontsloten om de historische en literaire studie ervan te bevorderen. De raadpleging kan pas na de afronding van het project.